sobota 15. januára 2011

Návod ako vytvoriť pdf z aktívneho hárku v MS Excel

Pre vytváranie faktúr využívam MS Excel, chýbala mi však možnosť jednoducho si aktívny hárok exportovať do PDF. Na internete som našiel príklad funkcie, ktorá po menšej úprave spĺňala požiadavky.

V MS Excel si otvorte editor VBA cez klávesovú skratku Alt+F11. V editore si zvoľte pridať nový modul a do neho vložte kód uvedený nižšie.Následne už vo svojom hárku s faktúrou pridajte nové tlačítko (pravdepodobne si budete musieť zapnúť záložku menu s nástrojmi Vývojár). Pri výbere tlačítka sa spýta, s akým makrom ho má prepojiť, vyberte RDB_Worksheet_Or_Worksheets_To_PDF.Viac príkladov sa dozviete na webe tu.

Tu už je kompletný skript:

Sub RDB_Worksheet_Or_Worksheets_To_PDF()
Dim FileName As String

If ActiveWindow.SelectedSheets.Count > 1 Then
MsgBox "There is more than one sheet selected," & vbNewLine & _
"and every selected sheet will be published."
End If

'Call the function with the correct arguments.
'You can also use Sheets("Sheet3") instead of ActiveSheet in the code(the sheet does not need to be active then).
FileName = RDB_Create_PDF(ActiveSheet, "", True, True)

'For a fixed file name and to overwrite it each time you run the macro, use the following statement.
'RDB_Create_PDF(ActiveSheet, "C:\Users\Ron\Test\YourPdfFile.pdf", True, True)

If FileName <> "" Then
'Uncomment the following statement if you want to send the PDF by e-mail.
'RDB_Mail_PDF_Outlook FileName, "ron@debruin.nl", "This is the subject", _
"See the attached PDF file with the last figures" _
& vbNewLine & vbNewLine & "Regards Ron de bruin", False
Else
MsgBox "It is not possible to create the PDF; possible reasons:" & vbNewLine & _
"Add-in is not installed" & vbNewLine & _
"You canceled the GetSaveAsFilename dialog" & vbNewLine & _
"The path to save the file is not correct" & vbNewLine & _
"PDF file exists and you canceled overwriting it."
End If
End Sub
Function RDB_Create_PDF(Myvar As Object, FixedFilePathName As String, _
OverwriteIfFileExist As Boolean, OpenPDFAfterPublish As Boolean) As String
Dim FileFormatstr As String
Dim Fname As Variant

'Test to see if the Microsoft Create/Send add-in is installed.
If Dir(Environ("commonprogramfiles") & "\Microsoft Shared\OFFICE" _
& Format(Val(Application.Version), "00") & "\EXP_PDF.DLL") <> "" Then

If FixedFilePathName = "" Then
'Open the GetSaveAsFilename dialog to enter a file name for the PDF file.
FileFormatstr = "PDF Files (*.pdf), *.pdf"
Fname = Application.GetSaveAsFilename("fa_" & ActiveSheet.Name, filefilter:=FileFormatstr, _
Title:="Create PDF")

'If you cancel this dialog, exit the function.
If Fname = False Then Exit Function
Else
Fname = FixedFilePathName
End If

'If OverwriteIfFileExist = False then test to see if the PDF
'already exists in the folder and exit the function if it does.
If OverwriteIfFileExist = False Then
If Dir(Fname) <> "" Then Exit Function
End If

'Now export the PDF file.
On Error Resume Next
Myvar.ExportAsFixedFormat _
Type:=xlTypePDF, _
FileName:=Fname, _
Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, _
IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=OpenPDFAfterPublish
On Error GoTo 0

'If the export is successful, return the file name.
If Dir(Fname) <> "" Then RDB_Create_PDF = Fname
End If
End Function